BEZPEČNÁ PRÁCA


odborný časopis – dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce

 • Poskytuje informácie o najnovších technických, hygienických, psychologických, výchovných a organizačných poznatkoch a opatreniach, ktoré zabraňujú poškodeniu ľudského organizmu.

 • Poukazuje na najzávažnejšie nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na možnosti a spôsoby ich riešenia.

 • Oboznamuje s vývojom a rozbormi pracovnej úrazovosti v rozličnom členení.

 • Oboznamuje s novými legislatívnymi predpismi a úpravami v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnosti technických zariadení, najčastejšie formou komentára alebo výkladu.

 • Prináša aktuálne informácie v rubrikách Z praxe pre prax, Riadenie BOZP, Pracovné prostredie, Odpovedáme čitateľom, Nové výrobky OOPP, Správy, Nové normy bezpečnosti práce...

 • Časopis je určený všetkým, ktorí svojou činnosťou môžu ovplyvniť úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Ponúka široké možnosti inzerovania za výhodných podmienok.

 • Vychádza každé dva mesiace na 48 stranách.
  Ročné predplatné – 33,30 Eur.
  Cena jedného výtlačku - 5,55 Eur.

 • Časopis BEZPEČNÁ PRÁCA si môžete objednať tu.