<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 3/2020


OBSAH

 • ONDREJKOVÁ, Ľ.: Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. týkajúce sa ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ohrozením verejného zdravia počas pandémie spôsobenej koronavírusom
 • KORDOŠOVÁ, M.: Poskytovanie OOPP a ochrana dýchacích ciest počas pandémie koronavírusu
 • BEZÁKOVÁ, A.: Zmeny na Národnom inšpektoráte práce
 • ORAVCOVÁ, J. – LAJČÁK, M. – BUCHCAR, P.: Návrh metodiky záchranných prác pri dopravnej nehode elektromobilu v podmienkach HaZZ
 • ROZBOR pracovných úrazov za rok 2019
 • BEZÁKOVÁ, A.: Vedenia Národného inšpektorátu práce sa ujala žena
 • BEZÁKOVÁ, A.: Svetový deň BOZP v roku 2020 naliehavo vyzýva reagovať na pandémiu ochorenia COVID-19
 • BEZÁKOVÁ, A.: Nebezpečné látky
 • BEZÁKOVÁ, A.: Ing. Martin Mada, hlavný inšpektor práce Inšpektorátu práce Nitra
 • BEZÁKOVÁ, A.: Zdravé pracoviská znižujú záťaž
 • BEZÁKOVÁ, A.: Choroby súvisiace s prácou zapríčinené biologickými agensmi
 • BEZÁKOVÁ, A.: Svetový deň bez tabaku
 • BALLUCH, R.: Digitalizácia v oblasti výťahov
 • PREDPISY súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci – zmeny v roku 2019
 • INZERCIA | INFORMUJEME | LEGISLATÍVA | NOVÉ SLOVENSKÉ NORMY STN
<< Späť na obsahy