<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 2/2019


OBSAH

 • HATINA, T.: 50 rokov ŠOD nad bezpečnosťou práce
 • FLIMEL, M.: Využitie ergonomickej racionalizácie pri expozícii človeka prenosom kmitania na jeho ruky
 • MOTYČKA, V.: Bossing – právny pohľad na neprípustný zásah do práv zamestnanca. 1. časť
 • BEZÁKOVÁ, A.: INCOBOZ 2019
 • KOMÁR, P.: Materiály a stavebné výrobky v stavbe z hľadiska ich vplyvu na rozvoj požiaru a protipožiarnu bezpečnosť stavby v nadväznosti na najčastejšie príčiny vzniku požiarov. 2. časť
 • FARÁRIK, P.: Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zamestnávateľa. 1. časť
 • BEZÁKOVÁ, A.: Bezpečnosť technických zariadení
 • PAVLÍK, J.: Trhový dohľad nad určenými výrobkami podľa Nového legislatívneho rámca EÚ
 • RAMPÁŠEK, P.: Odborné znalosti a osvedčené postupy v oblasti BOZP v členských štátoch EÚ
 • BEZÁKOVÁ, A.: Spomienkové zhromaždenie
 • BEZÁKOVÁ, A.: Pozvanie na stretnutie za okrúhlym stolom
 • UHRÍKOVÁ, S. – BRŠIAK, V.: Novelizácia nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
 • BEZÁKOVÁ, A.: Celoslovenský seminár v Bratislave
 • INFORMUJEME | LEGISLATÍVA | NOVÉ SLOVENSKÉ NORMY STN | INZERCIA
<< Späť na obsahy