<< Späť na obsahy

BEZPEČNÁ PRÁCA 2/2018


OBSAH

 • PACEKOVÁ, T.: Nové zákony v oblasti posudzovania zhody a sprístupňovania určeného výrobku na trhu, technickej normalizácie a výmeny informácií o technickom predpise platné od 1. 4. 2018
 • FLIMEL, M.: Genius loci ako výsledok dizajnu a redizajnu pracovísk
 • JANATOVÁ, B.: Odpoveď čitateľom. Je nutné v panelových domoch meniť vzduchotechniku?
 • MALJARČÍK, S.: Bezpečnosť detských ihrísk a športovísk, 2. časť
 • BEZÁKOVÁ, A.: Čo nové po roku na Národnom inšpektoráte práce? Na otázku odpovedal Ing. Karol Habina
 • ŠKRINÁROVÁ, A.: Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2017
 • BEZÁKOVÁ, A.: Celoslovenský aktualizačný seminár BOZP a OPP
 • RAJZINGER, J.: Spolupráca a ako ju dosiahnuť
 • MURÍN, M.: Chemická legislatíva EÚ (REACH) má 10 rokov
 • BEZÁKOVÁ, A.: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky
 • GALLOVIČ, P.: Vplyvy novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky
 • Nové slovenské normy STN | Inzercia | Informujeme | Legislatíva
<< Späť na obsahy